ZŠ T.G. Masaryka Štětí

Naše vize

Naše vize a hodnoty.

„Šťastný je ten, kdo má bohatý obsah životní, šťastný je ten, kdo dovede poctivým úsilím zčásti uskutečnit své ideály.“ 

Tomáš Garrigue Masaryk

  • Chceme být školou inovativní vycházející z poznatků moderních věd. Budeme podporovat schopnost žáků převzít kontrolu nad vlastním učením. Povedeme je k tomu, aby se dokázali i v rychle se měnícím světě rozvíjet, učit nové věci a aby tak činili s radostí. Chceme, aby si žáci dokázali naplánovat, jak se učit, ale také aby věděli, čemu se chtějí věnovat a co je zajímá z dlouhodobého hlediska a jak za svým cílem jít. Naši pedagogové se budou snažit rozvíjet individuální nadání žáků rozšířenými úlohami, specifickými úkoly, zapojením do soutěží a olympiád. 
  • Směřujeme k získání statutu fakultní škola Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně.
  • Jako alternativu klasického vzdělávání chceme od školního roku 2018/2019 vyučovat od prvního ročníku dle vzdělávacího programu Začít spolu. Tento vzdělávací program (v mezinárodním označení „Step by Step“) je v České republice v základních školách realizován od roku 1996. Jde o program zdůrazňující individuální přístup, partnerství rodiny, školy a širší společnosti v oblasti výchovy a vzdělávání. Dále klade důraz na podnětné prostředí, netradiční členění třídy do center aktivit, kooperativní učení, projektové vyučování a integrovanou tematickou výuku. Úspěšně se pracuje se sebehodnocením (prostřednictvím portfolia a individuálního vzdělávacího programu) žáků, což posiluje pozitivní motivaci k aktivnímu a samostatnému učení.
  • Budeme usilovat o založení funkčního žákovského parlamentu, který má v praxi naučit žáky využívat svá práva, ale také přebírat odpovědnost, vychovávat k životu v demokratické společnosti, vytvářet pocit sounáležitosti ke škole a spoluzodpovědnost za její postavení.
  • Velmi důležitá je pro nás spolupráce s rodinou a možnost aktivní participace rodičů na životě školy a samotné zapojení naší školy do života místní komunity. Nezapomeňte, že naše dveře jsou pro Vás otevřeny.
  • Na podporu snížení rizikového chování žáků chceme rozšířit činnost školního klubu a nabídnout pestrou paletu kroužků.

Máme na paměti, že

  • Hlavním aktérem učení je žák. Učí se zejména aktivním zkoumáním (praktickým, ale i teoretickým) a řešením problémů, na které hledá řešení. 
  • Každý žák potřebuje zpětnou vazbu od svého učitele. Ta mu ukazuje míru jeho pokroku a motivuje ho do budoucna. Také mu pomáhá, aby si dokázal stanovit priority, na co se v učení dále zaměřit. Povedeme žáky k tomu, aby byly schopni hodnotit sebe sama a své hodnocení zdůvodnit.
  • Učení probíhá dobře jen v bezpečném a srozumitelném prostředí. Bezpečné prostředí je založené na důvěře, ale také na jasných a srozumitelných pravidlech. Citlivě proto společně s žáky nastavíme pravidla a budeme důsledně trvat na jejich dodržování (a sami je dodržovat). Upevníme důvěru mezi pedagogy a žáky i mezi žáky navzájem. 
  • Pro učení a rozvoj je nutný kontakt s inspirativními zapálenými lidmi, kteří jdou příkladem. Žáci se do velké míry učí také nápodobou. Chuť k učení nemohou převzít od někoho, kdo se sám nerozvíjí. Pokud na učitelích vidí, že je vzdělávání součástí jejich života, snáze je přijmou i do toho svého. Jsou schopni chápat a dodržovat pravidla, ale nejsilněji na ně působí, pokud jim je někdo vzorem.

Budujeme školu jako důvěryhodnou instituci, kdy jsou žáci, pedagogové, rodiče a vedení školy spolupracujícími partnery. Děti se mění, prostředí se mění, my se měníme. Naše škola je místem, na které se můžete spolehnout.